Πολιτική A&L Medical Supplies

Πολιτική Ποιότητας, Κατά της Δωροδοκίας  και Ασφάλειας Πληροφοριών


Βασικός στόχος του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος της Εταιρίας αποτελεί η δημιουργία βάσης για την διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των εμπορικών, διοικητικών και λοιπών διεργασιών της καθώς και της ασφάλειας της πληροφορίας και ηθικής ακεραιότητας, έχοντας πάντα ως γνώμονα την συνεχή ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών της, στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 


Για την υλοποίηση των παραπάνω η Διοίκηση έχει αναπτύξει, υποστηρίζει και εφαρμόζει Ενιαίο Διαχειριστικό Σύστημα (το οποίο βασίζεται στα διεθνή πρότυπα ISO 9001:2015, 

ISO 37001:2016, ISO 13485:2016), στον Ευρωπαϊκό κανονισμό GDPR, καθιερώνοντας αντικειμενικούς σκοπούς για το σύνολο των επιχειρησιακών διεργασιών, βασιζόμενη στην αμέριστη και εποικοδομητική συνεργασία τόσο των εργαζομένων της όσο και των συνεργατών & εκπροσώπων της.


Οι βασικές αρχές έτσι όπως αυτές εκφράζονται μέσα στις διαδικασίες του Ενιαίου Διαχειριστικού Συστήματος είναι:

 • Η τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της.
 • Η αναγνώριση των απαιτήσεων αλλά και των συνεπαγόμενων αναγκών των πελατών και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών. 
 • Η εφαρμογή διαδικασίας για τον εντοπισμό και τη διαχείρισης πιθανών κινδύνων.
 • Η συμμόρφωση στις απαιτήσεις των Προτύπων που διέπουν το σχεδιασμό του Διαχειριστικού της Συστήματος
 • Η συνεχής υποστήριξη του πελάτη μετά την πώληση καθώς και η εποικοδομητική συνεργασία με τους προμηθευτές.
 • Η Συνεχής βελτίωση όλων των διεργασιών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της εταιρίας.
 • Η προστασία των συμφερόντων της και όσων συναλλάσσονται με αυτή και την εμπιστεύονται για τη χρήση των εμπιστευτικών δεδομένων τους.
 • Η μέτρηση των δεικτών και η θέσπιση υψηλότερων στόχων.
 • Η αναγνώριση, ταξινόμηση και επικοινωνία των πληροφοριών που αποτελούν επιχειρησιακή γνώση και διαμορφώνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα.
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
 • Η διερεύνηση αιτιών των μη συμμορφώσεων ή των παραπόνων και ο περαιτέρω καθορισμός διορθωτικών ενεργειών.


Οι αρχές του Συστήματος καθώς και οι αντικειμενικοί σκοποί για την ποιότητα / ασφάλεια πληροφοριών / Καταπολέμηση της Δωροδοκίας, ανασκοπούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα από την Διοίκηση προκειμένου να προσαρμόζονται στις νέες ανάγκες των πελατών, των νομοθετικών απαιτήσεων αλλά και στην επίτευξη του στόχου για συνεχή βελτίωση των λειτουργιών της Εταιρίας. 


Μέσα από τις συνεχείς ανασκοπήσεις των παραπάνω η Διοίκηση βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση για τον εντοπισμό τόσο ανθρώπινων όσο και υλικοτεχνικών αναγκών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των αναγκών, έτσι όπως αυτές προκύπτουν και διαμορφώνονται από τις υφιστάμενες καταστάσεις, στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.


Όλα τα τμήματα της Εταιρίας έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που περιγράφονται στο ΕΔΣ αδιάλειπτα.


Επίσης, αποτελεί ευθύνη της Διοίκησης να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας, κατά της Δωροδοκίας και Ασφάλειας Πληροφοριών είναι κοινοποιημένη, κατανοητή και εφαρμόσιμη από το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας, με απώτερο σκοπό τη συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της με αταλάντευτη προσήλωση στις αρχές της και την διαρκή προσφορά στους πελάτες της, προϊόντων και υπηρεσιών αρίστης ποιότητας.
Γενική Δ/νση